Wettelijke Vereisten

Registratie bij het Collectief Alternatieve Therapeuten

Sinds februari 2019 ben ik aangesloten bij het CAT-vergoedbaar. Het aansluiten bij deze beroepsorganisatie geeft het vertrouwen en verzekert de cliënt dat de CAT-therapeut voldoet aan de door de overheid gestelde eisen, werkt volgens een moreel principe en dat de therapeut zich blijft ontwikkelen binnen het vakgebied.

Door het aansluiten bij het CAT voldoe ik ook aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen). Dat betekent dat een cliënt bij een klacht terecht kan bij een klachtenfunctionaris van het CAT of bij een geschillencommissie. De geschillencommissie waar ik bij ben aangesloten is het GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten-.

Ik voldoe aan de AVG, wat de cliënt bescherming geeft op het gebied van persoonlijke gegevens. Een andere wet die door alternatieve en niet-alternatieve therapeuten moet worden nageleefd, zo ook in mijn praktijk, is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Deze bepaalt de plichten en rechten van de cliënt en therapeut.

In de WGBO is het wettelijk verplicht dat een cliënt een behandelovereenkomst ondertekent waarbij toestemming wordt gegeven voor de behandeling en voor het aanmaken van een cliëntendossier. Daarbij moet schriftelijke toestemming worden gegeven voor het delen van het dossier met derden zoals andere therapeuten of de huisarts.

In het dossier wordt de ondertekende behandelovereenkomst bewaard, waar tevens de klachtenprocedure in staat beschreven. Ook staan er gegevens als naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres en het telefoonnummer.

Elke sessie, elke behandeling moet worden vastgelegd zodat er achteraf een duidelijk beeld is van hoe een cliënt is behandeld en waarvoor. Daarbij wordt de datum vastgelegd en is er een vermelding van de diagnose/aanname. Dit dossier moet 15 jaar bewaard worden. Het moet goed beveiligd zijn en ontoegankelijk voor derden. Mocht er privacygevoelige informatie gestolen worden, zal dit gemeld moeten worden binnen 72 uur bij de autoriteit persoonsgegevens.

Een doorverwijzing moet worden gedocumenteerd en onderbouwd worden in het dossier. En schriftelijk worden ondertekend door de cliënt die de reden moet weten van de doorverwijzing.

Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de wet op de behandelingsovereenkomst vereist 20 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard.

Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben dan verneem ik dit graag zo snel mogelijk. Ofwel schriftelijk ofwel telefonisch. Binnen 3 werkdagen geef ik daarop antwoord. Verder ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie van het GAT.